Töö ja puhkeaeg

50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 29 korda Seda faili on alla laetud 29 korda 2 lehte Lehekülgede arv dokumendis 16/11/2010 Kuupäev, millal dokument üles laeti

Töö- ja puhkeaja seadus
Tööaeg on seaduse, haldusakti, kollektiiv- või töölepingu või poolte kokkuleppega määratud
aeg, mille kestel töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja
kontrollile.

Tööaja võib jagada kahte alaliiki:

Üldine tööaeg- riiklik norm ei või ületada 40 tundi nädalas

Lühendatud tööaeg- ei või ületada:
1) 13–14-aastastel töötajatel 20 tundi nädalas;
2) 15–16-aastastel töötajatel 25 tundi nädalas;
3) 17-aastastel töötajatel 30 tundi nädalas.

(2) Töötajatel, kes töötavad allmaatöödel, tervistkahjustavatel ja eriiseloomuga töödel, on
lühendatud tööaja kestus kuni 35 tundi nädalas.

(3) Koolide ja muude lasteasutuste õpetajatel, kasvatajatel ja teistel pedagoogikaspetsialistidel on
lühendatud tööaja kestus kuni 35 tundi nädalas

Tööajanorm -on seaduse, haldusakti, kollektiiv- või töölepinguga määratud töötundide arv
mingis kalendriajavahemikus (päev, nädal, kuu või muu ajavahemik). Riiklik tööajanorm
määratakse seaduse või seaduse täitmiseks antud haldusaktiga

Puhkeaeg on aeg, mille kestel töötaja on vaba töökohustuste täitmisest ja võib seda kasutada
oma äranägemise järgi.

Puhkeaeg jaguneb:

Tööpäevasisene- vaheaeg puhkamiseks ja einetamiseks

Tööpäevade vaheline- Vahetustevahelise puhkeaja kestus peab olema vähemalt 11 tundi.

Iganädalane- on kaks puhkepäeva nädalas

Riigipühad- Töötajate puhkeaja hulka kuuluvad riigipühad, mille loetelu sätestatakse eraldi
seadusega. Uusaasta ja esimese jõulupüha eelsel tööpäeval lühendatakse tööaja kestust kolme
tunni võrra.

Puhkused-Puhkepäeval on keelatud tööle rakendada:
1) rasedat;
2) alaealist;
3) töötajat, kellele see on keelatud arsti otsusega.

Puhkuse liigid- põhi- ja lisapuhkus, vanemapuhkus, palgata puhkus, õppepuhkusIgapäevase tööaja kestus

Riiklik tööajanorm viiepäevase töönädalaga töötamisel on kaheksa tundi päevas 40-tunnise
töönädala, seitse tundi päevas 35-tunnise töönädala, kuus tundi päevas 30-tunnise töönädala, viis
tundi päevas 25-tunnise töönädala ja neli tundi päevas 20-tunnise töönädala puhul.
Ületunnitööks- loetakse töötaja töötamist üle kokkulepitud tööajanormi.

Ületunnitöö piiramine

(1) Ületunnitööle on keelatud rakendada:
1) rasedat;
2) alaealist;
3) töötajat, kellele ületunnitöö on keelatud arsti otsusega.

Ületunnitöö piirnormid

Ületunnitöö piirnorm ühe töötaja kohta on 200 tundi kalendriaastas.

Töötajat ei ole lubatud rakendada ületunnitööle üle nelja tunni päevas. Vahetuse kestus koos
ületunnitööga ei tohi ületada 12 tundi.

Valveaeg-Valveaja kestus mis ei või ületada 24 tundi kuus. Neid tunde ei arvata tööaja hulka
ning nende eest maksab tööandja lisatasu.

Valveaja kestus, rakendamise kord ja lisatasu suurus määratakse kollektiiv- või töölepinguga.

Osaline tööaeg on tööandja juures kehtestatud tööaja normist lühem tööaeg, mida rakendatakse
töötaja ja tööandja kokkuleppel.

Raseda ning naise soovil, kes kasvatab lapsinvaliidi või alla 14-aastast last, on tööandja
kohustatud rakendama talle osalist tööaega.

Töötamine õhtusel ja ööajal

Õhtuseks ajaks loetakse aega kella 18.00–22.00, ööajaks aega kella 22.00 õhtul kuni kella 6.00
hommikul.

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Autori kommentaar: Töö- ja puhkeaja seadus, seadused
Märksõnad: töö , puhkeaeg , seadused