Elektritingmärgid

50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 107 korda Seda faili on alla laetud 107 korda 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis 05/05/2009 Kuupäev, millal dokument üles laeti

ELEKTRITINGMÄRGID
Koostaja: Raivo PÜTSEP
TALLINN
2006


SISUJUHT

1. ELEKTRISKEEMIDEST ........................................................................................................................................ 3
2. ELEKTRISKEEMIDE LIIGITUS...........................................................................................................................3
2. ELEKTRISKEEMIDE TINGMÄRKIDE MÄÄRATLUSED.................................................................................4
3. ÜLDTINGMÄRGID................................................................................................................................................6
4. JUHTMED, KAABLID JA LIINID .........................................................................................................................6
5. ÜHENDUSED JA KLEMMID. MAANDUS JA POTENSIAALI- ÜHTLUSTUS................................................7
6. PASSIIVOSISED.....................................................................................................................................................9
7. ELEKTRIENERGIA TOOTMINE JA MUUNDAMINE .......................................................................................9
8. POOLJUHTOSISED..............................................................................................................................................12
9. LÜLITUS-, JUHTIMIS- JA KAITSESEADMED.................................................................................................15
10. ELEKTRIMÕÕTERIISTAD JA ANDURID.......................................................................................................15
11. VALGUSALLIKAD............................................................................................................................................ 16
12. SIDE- JA SIGNALISATSIOONITEHNIKA...................................................................................................... 17
13. ELEKTRIPAIGALDUSTE TINGMÄRKE.........................................................................................................17
14. ELEKTRIVARUSTUSSKEEMIDE TINGMÄRKE...........................................................................................19
15. JUHISTIKU PAIGALDUSVIISID...................................................................................................................... 20
2
1. ELEKTRISKEEMIDEST
Elektriskeem- joonis, millel on tingmärkidega näidatud
elektriseadmes sisalduvad elemendid ja nende
omavahelised ühendused.
Aseskeem- lihtsatest elementidest koosnev skeem, mis
näitlikult esitab tegelikus süsteemis toimuvaid
protsesse.
Elektriskeem Aseskeem
R1 C

R2 R
R3

R4
Aseskeeme kasutatakse elektriseadmete
arvutamisel ja neis toimuvate protsesside
analüüsimisel.

2. ELEKTRISKEEMIDE LIIGITUS
Elektriskeemid liigitatakse:

• Struktuurskeemid - näitavad seadme põhielemente, nende otstarvet ja
vastastikuseid seoseid
• Talitusskeemid - selgitavad seadme tööpõhimõtet ja selles toimuvaid
protsesse
• Põhimõtteskeemid - näitavad ettenähtud elektriliste protsesside toimu-
miseks vajalike elementide paigutused ja omavahelised ühendused
• Paigaldusskeemid - näitavad seadme ja seadmete vaheliste ühenduste
paigaldamist
• Ühendamisskeemid - näitavad ühendusi teiste seadmetega või nende
rühmadega
• Üldskeemid - selgitavad seadmete osiseid ja nende vahelisi seoseid
• Paigutusskeemid - näitavad seadiste ja nende osiste paigutust ning
asendit ruumis.
3
2. ELEKTRISKEEMIDE TINGMÄRKIDE MÄÄRATLUSED
Tingmärk - keelest sõltumatut visuaalset infot edastav
(graphical symbol) kujund
Tugipunkt - koordinaatsüsteemi alguspunkt, mida kasuta-
(reference point) takse tingmärgi kõigi elementide kujutamiseks
Tingmärkide perekond - kindla ühise otstarbega tingmärkide kogum
(symbol family)
Ühendussõlm - tingmärgil asuv ühendusteks ettenähtud
(connect node) sõlmpunkt
Ühendusjoon - ühenduspunktis lõppev joon
(terminal line)
Tekst (text) - tähestiku tähtede, numbrite või muude märkide
jada
Kaar (arc) - käänupunktita kõverjoon
Marker (marker) - tingmärkide ühenduspunktide asukoha näita-
miseks kasutatav osuti

Tingmärgi esitusviis - tingmärgid peavad edastama infot objekti otstarbe
või objektile esitatavate erinõuete kohta
Kujundamise käik - tingmärgi kujundamisel tuleb arvestada:
• kirjeldust selle kohta, mida tingmärk peab
esitama
• nõudeid, mis arvestavad tingmärgi
esitamise iseärasusi
• järeldusi, mis tulenevad tingmärgi
pööramisest, peegeldamisest ja mõõtkavast
• asjaolu, et funktsionaalselt seotud
tingmärke tuleb kujundada tingmärkide
perekonnana
• tingmärgi tavakasutust ja lisanõudeid
Tingmärgi kuju - tingmärgi kuju peab olema:
• lihtne, et tagada selle arusaadavus ja
reprodutseeritavus
• selgelt seostatav tema tähendusega
Joonestusraster ja -moodul - tingmärkide joonestamiseks kasutatakse
ristuvate rööpjoontega rastrit sammuga 1 M, kus M
on rastri moodul.
Rastrit võib tihendada sammu jagamisega
osadeks 0,1 M või 0,125 M
Joone jämedus - joone jämeduse ja joonestusrastri mooduli M suhe
tingmärkide joonestamisel peab olema 0,1.
Tähtede ja joonte jämedus peab olema
ühesugune


4
Tingmärkide kombineerimine - tingmärke võib omavahel kombineerida uue
tingmärgi moodustamiseks
Tingmärkide variandid - lihtsamatel juhtudel saadakse tingmärkide
variandid pööramise või peegeldamise teel
Näiteks kombineeritud tingmärkide võimalikud variandid:
Variant B Variant A Variant B Variant A
90o 0o 90o 0o
Variant C Variant D Variant C Variant D
180o 270o 180o 270o

Elektriskeemide rahvusvahelised tingmärgid on esitatud Eesti standardisarjas
EVS-EN 60617, mis sätestab Eestis 2000.a. elektriahelate tingmärkide
standardid:
1. EVS-EN 60617-2:2000. Märgielemendid, omadusmärgid ja muud
üldkasutatavad märgid
2. EVS-EN 60617-3:2000. Juhid ja ühenduselemendid
3. EVS-EN 60617-4:2000. Passiivkomponendid
4. EVS-EN 60617-5:2000. Pooljuhtkomponendid ja elektronlambid
5. EVS-EN 60617-6:2000. Elektrienergia tootmine ja muundamine
6. EVS-EN 60617-7:2000. Lülitus-, juhtimis- ja kaitseseadmed
7. EVS-EN 60617-8:2000. Mõõteriistad, lambid ja signalisatsiooni-
vahendid
8. EVS-EN 60617-9:2000. Sidetehnika. Lülitus- ja perifeerseadmed
9. EVS-EN 60617-10:2000. Sidetehnika. Infoedastusseadmed
10. EVS-EN 60617-11:2000. Paigaldusplaanid ja –skeemid. Topograafi-
lised plaanid ja skeemid
5
3. ÜLDTINGMÄRGID
Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Alalisvool Tähtlülitus


Tähtlülitus
Positiivne klemm neutraaljuht
mega

Negatiivne klemm KolmnurklülitusAlalis- ja vahelduvvool Lahtine kolmnurklülitusVahelduvvool Siksaklülitus


Helisagedus- Kõrgsagedus-
vahelduvvool vahelduvvool

Kahe poolusejuhiga ja
2/M keskjuhiga alalisvoolu- Neutraal
110 / 220V süsteem 2 x 110 V

~ 50Hz 220V Vahelduvvool sagedu-
Keskjuht
sega 50 Hz
220 V
3 ~ 50Hz Kolmefaasiline vool 3 / N ~ 50Hz /Kolmefaasiline TN-S
220V sagedusega 50 Hz TN-S vahelduvvoolu juhistik

Kolmefaasiline neut-
3 / N~ 50Hz raaljuhiga neljajuht- 3NPE~ 50Hz Kolmefaasiline viie-
220/380V meline liin 50 Hz 220/380V juhtmeline liin


4. JUHTMED, KAABLID JA LIINID
Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Maa-alune liin


Liini, juhtme üldtähis


2

või Kahejuhtmeline liin Vee-alune liin


3
Kolmejuhtmeline liin Õhuliin
või
Kaitsejuhe Varjestatud juhe


Vahelduvvoolu toitega Maandatud varjega juhe
sideliin


Alalisvoolu toitega Koaksiaaljuhe (-
sideliin kaabel)


Kokkukeeratud soone- Koaksiaaljuhe, varje on
või juhtmepaar ühendus ühendatud kerega


Kaitsemaandus-(PE)juht Paind- (teisaldatav)
juhe

Isolatsioonirike kahe
Neutraaljuht juhtme vahel


Kaitse- ning neutraal-juht Isolatsioonirike juhtme ja
(PEN-juht) maanduse vahel


5. ÜHENDUSED JA KLEMMID. MAANDUS JA POTENSIAALI-
ÜHTLUSTUS

Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Mittelahtivõetav Maandus
elektriline ühendus

7
Mittelahtivõetav
elektriline ühendus Häirevaba maandus
Kui ühenduse olemasolu on selge,
võib punkti ära jättaLahtivõetav ühendus Kaitsemaandus


Ühendus seadme
Klemm
korpusega


Klemmirida Ühendus keregaPistikühendus Ekvipotentsiaalsus


5
Mitmekontaktiline Kaitsemaandus-(PE)juht
pistikühendus


Neutraaljuht
Kontaktühendus


Isolatsioonirike kahe Kaitse- ning neutraal-juht
juhtme vahel (PEN-juht)
8
6. PASSIIVOSISED
Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Püsitakisti Reguleeritav poolReguleertakisti SeadepoolSeadetakisti Ferromagnetilise süda-
mikuga induktiivpool


Sildavtakisti Magnetodielektrilise sü-
damikuga induktiivpoolMittelineaartakisti PüsikondensaatorNTC takisti Reguleerkondensaator
-tPTC takisti Seadekondensaator
+t
VDR takisti - Varistor Varikond
UElektrolüüt-
Elektrihõõglamp
kondensaator


Induktiivpool Läbiviikkondensaator


7. ELEKTRIENERGIA TOOTMINE JA MUUNDAMINE
Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus


9
Kommunikatsiooni või
Üksik eraldi mähis kompensatsioonimähis

Kolm eraldi mähist Jadamähis

3 Kolmefaasiline mähis Rööpmähis

Kahefaasiline nelja-
juhtmeline mähis Sõltumatu mähis

Kahefaasiline kokku- Hari kontaktrõngal või
ühendatud mähis kommutaatoril
Kolmefaasiline mähis, V- Kolmefaasiline mähis, T-
lülitus lülitus
Esimene kuju Teine kuju Nimetus

Trafo või elektrimasina mähise
üldtingmärkKahemähiseline trafo
Kolmemähiseline trafo
Autotrafo


Induktiivpool, reaktor
10
Esimene kuju Teine kuju Nimetus


Trafo, mille ühe mähise keskpunkt on
välja toodud
3 Kolmefaasiline trafo täht-kolmnurk-
3 lülituses
Voolutrafo, impulsstrafo
Pingetrafo


Elektrimasin, üldtähis
Tärni asemel liigi tähis:
C - pöörlev muundur
G - generaator
GS - sünkroongeneraator
M - mootor
MG- mootorgeneraatorGS Kolmefaasiline tähtlülituses
sünkroongeneraator, väljatoodud
neutraaliga
M Kolmefaasiline faasirootoriga
3 asünkroonmootorEsimene kuju Teine kuju Nimetus
Jadaergutusega alalisvoolumootor

11
M M
M M
Rööpergutusega alalisvoolumootor
Kompaundergutusega
G G alalisvoolugeneraator
(näidatud on ka harjad)Ühise ergutusmähisega pöörlev
M G alalisvoolumuundur
(mootor-generaator)


Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Muundur, üldtingmärk VaheldiAlalisvoolumuundur Alaldi-vaheldiAlaldi Täisperiood-(sild)alaldi


G Staatiline generaator, Primaar- ja
üldtingmärk sekundaarelement

8. POOLJUHTOSISED
Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Pooljuhtdiood PNP-transistor korpuses


12
Tunneldiood NPN-transistor korpusesIntegraallülituse
Pöörddiood
transistor


Stabilitron NPN-tüüpi laviintransistorKahepolaarne stabilitron Ühesiirdega P-baasiga
transistor


Ühesiirdega N-baasiga
Mahtuvusdiood
transistor


NPN-transistor põikisuu-
Kahepolaarne diood
nas nihutatud baasiga


Dioodtüristor PNIP-transistor


Sümmeetriline N-kanaliga
dioodtüristor, diiak väljatransistor


P-kanaliga
Trioodtüristor
väljatransistor


Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus
Formeeritud N-kana-liga
Suletav türistor väljatransistor


Pöördtõkestusega Indutseeritud P-kana-
N-paisuga trioodtüristor liga väljatransistor
(anoodi poolt juhitav)

13
Pöördtõkestusega Kahe isoleeritud
P-paisuga trioodtüristor paisuga N-kanaliga
(katoodi poolt juhitav) väljatransistor

Sümmeetriline triood-
türistor, sümistor, triiak Halli element


Lineaarne
Fototakisti, fotoresistor
magnetresistor


Magnetiline
Fotodiood
sidestusseade


Fototüristor Dioodoptron
Fototransistor Türistoroptron
Fotoelement, fotorakk TakistusoptronValgusdiood Fototransistoroptron

14
9. LÜLITUS-, JUHTIMIS- JA KAITSESEADMED
Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Lüliti üldtingmärk,
Kontaktori funktsioon
sulgekontakt


Lahkkontakt Võimsuslüliti funktsioon


Katkestusega
Lahklüliti funktsioon
ümberlülituskontakt

Keskasendiga, kesk-
Koormuslahklüliti
asendis väljalülitatud
funktsioon
ümberlülituskontakt

Ühepooluseline
Viitega sulguv kontakt
neljaasendiga lüliti


Viitega avanev kontakt Kahepooluseline lüliti


Automaatennistusega
Kolmepooluseline lüliti
sulgekontakt


Käsitsi juhitav lüliti, Relee mähis,
üldtingmärk üldtingmärk

Sulgekontakti ja
Viitega rakenduva relee
automaatennistusega
mähis
surunupplüliti

Positsioonilüliti, Termorelee
sulgekontakt toimeseadis

10. ELEKTRIMÕÕTERIISTAD JA ANDURID
Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus


15
Elektrimõõteriist to TermoandurRegistreeriv mõõteriist P RõhuandurIntegreeriv mõõteriist ValgusandurmA Elektrimõõteriist – näitena
milliampermeeter o ImpulsiloendurVoolumähis Pingemähis


Ühefaasiline Kolmefaasiline
vatt vattmeeter
mee
ter
Arvesti t Aegrelee


Programmkell V Digitaalvoltmeeter
000
Lülituskell A
000
DigitaalampermeeterOstsilloskoop Ostsillograaf


11. VALGUSALLIKAD
Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Valgusti, üldtähis Luminofoorlamp-
valgustite rida,
36 W kolm valgustit a’ 36 W

16
Luminofoorlampval-
gustite rida,kaks val-
Valgusti 5 lampi a’ 60 W
5x60W 58 W gustit kumbki 2 lampi
a’ 58 W

Lülitiga valgusti Hõõglamp


Reguleeritava valgus-
Peegellamp
vooga valgusti


Lahenduslampvalgusti,
Prožektor
üldtähis


12. SIDE- JA SIGNALISATSIOONITEHNIKA
Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Telefoniaparaat,
Antenn
üldtähis

Simplekskõneseade
Võimendi (maja- või
väravakõnepunkt)


Mikrofon Kõlisti, äratusseade


Ukse automaatavamis-
Valjuhääldi seade
(elektrimagnetlukk)
13. ELEKTRIPAIGALDUSTE TINGMÄRKE
Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Juhe või liin, üldtähis Lüliti, üldtingmärk

Teisaldatav juhe või Signaallambiga lüliti
kaabel

17
või
3 3-juhtmeline liin Ühepooluseline lülitiKaitsejuht Kahepooluseline lüliti


Mitmeasendiga
Neutraaljuht
ühepooluseline lüliti


Ühitatud neutraal- ja Ühepooluseline
kaitsejuht ümberlüliti


Ülessuunduv liin RistlülitiAllasuunduv liin Nupplüliti


Vertikaalselt läbikulgev Signaallambiga
liin nupplüliti


Võtmega käitatav lüliti,
Karp, üldtingmärk
valvuriseade

Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Harukarp, ühenduskarp E Elektriseade, üldtähis


Tarbija ühenduspunkt,
Elektripliit
liitumispunkt

Jaotuskeskus, viie Mikrolaineahi
liiniga

18
Pistikupesa, üldtingmärk Praeahi

Soojaveeboiler või
Mitmik(kolmik)- -paak
pistikupesa


Kaitsekontaktiga
Veesoojendi
pistikupesa


Kaitsekaanega
Pesumasin
pistikupesa


Ühepooluselise lülitiga
Ventilaator
pistikupesa


Eraldustrafoga
∗∗∗ Külmik
pistikupesa


Sideliini pistikupesa,
Kliimaseade
üldtingmärk


14. ELEKTRIVARUSTUSSKEEMIDE TINGMÄRKE
Tingmärk Nimetus Tingmärk Nimetus

Talitlev elektrijaam Õhuliini mast


Õhuliini mast
Kavandatav elektrijaam
nelinurkne


Hüdroelektrijaam Mast toega


19
Soojuselektrijaam Lahklüliti mastilTuumaelektrijaam TorulahendiTuuleelektrijaam VälguvarrasPäikeseelektrijaam Kaabli otsamuhvLiikurelektrijaam Kaabli jätkumuhvAlajaam Kaabli hargnemineMuundusalajaam Kaablikarp mastil

15. JUHISTIKU PAIGALDUSVIISID
Paigaldusviisi
Tähis Paigalduse kirjeldus
põhimõttejoonis
Isoleerjuhtmed soojusisoleerseinas paiknevas
A1
torus

Mitmesooneline kaabel soojusisoleerseinas
A2
paiknevas torus

B1 Isoleerjuhtmed puitseinal paiknevas torus

Mitmesooneline kaabel puitseinal paiknevas
B2
torus
C Ühe või mitmesooneline kaabel puitseinal


20
Mitmesooneline kaabel pinnases paiknevas to-
D
rus

E Mitmesooneline kaabel vabas õhus

Ühesoonelised kaablid kokkupuutuvalt vabas
F
õhus

Ühesoonelised kaablid õhuvahedega vabas
G
õhus

KASUTATUD KIRJANDUS:
1. Eesti standardisari EVS-EN 60617-2…11:2000
2. EETEL „Elamute elektripaigaldised”, Tallinn, EETEL-EKSPERT, 2005
3. Raivo PÜTSEP „Elektrotehnika teatmik” Tallinn, ILO, 2004
4. „Elektriku kalender” 1998, 1999. TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika
instituut, 1998, 1999.
21

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Märksõnad: tingmärk , tingmärgid